ADMINISTRATIEWE KLERK: WAAIKRAAL BOERDERY (KONTRAK POSISIE)

ADMINISTRATIEWE KLERK: WAAIKRAAL BOERDERY (KONTRAK POSISIE)

Die suksesvolle kandidaat sal aan die Senior Projek Bestuurder rapporteer.

DIE POSBESKRYWING SLUIT IN, MAAR IS NIE BEPERK TOT:

 • Handhawing van kantoor netheid.
 • Beantwoording van telefoon, stuur van epos en hantering van navrae.
 • Algemene liassering van alle dokumentasie, insluitend finansieel, produksie en personeel.
 • Algemene rekordhouding soos toegedeel deur projekbestuurder.
 • Uitreik van kwitansies en fakture vir verkope van produkte en dienste.
 • Skakeling met Hoofkantoor en Streekkantoor in verband met finansiële en pastel aangeleenthede.
 • Kontrolering van debiteure en opvolg van betalings.
 • Tydige betaling van krediteure, kontrolering en regstellings ten opsigte van kortings ontvang en relevante transaksies.
 • Invoer van data in Pastel. Voltooiing van inkomste en uitgawe kasboek, kleinkas, debiteure en rekonsilieer van bankstate.
 • Afsluiting van voorrade, logstate, nagaan van allokasies vir korrektheid, korrekte gebruik van BTW kodes,toesien dat BTW fakture wat ontvang is geldig is. Duur van afsluiting –week 1 van nuwe maand. Rekonsiliasie van krediteure.
 • Oplaai van elektoniese betalings (BI online).
 • Voorraad kontrolering – uitboek van brandstof en ander voorrade.
 • Bank van alle inkomste op n gereelde basis.
 • Byhou van diensregister, opmaak van loonstate en uitbetaal van lone.

DIE SUKSESVOLLE KANDIDAAT MOET AAN DIE VOLGENDE VEREISTES VOLDOEN:

 • Graad 12 of gelykstaande administratiewe kwalifikasie.
 • Minstens 2 jaar ondervinding in ‘n kantoor administratiewe rol wat insluit basiese boekhouding.
 • Minstens 1 jaar Pastel ondervinding.
 • Ondervinding of naskoolse finansiële administrasie opleiding (by voorkeur in boerdery opset).
 • Goeie menseverhouding en die vermoё om onder druk te kan werk.
 • Rekenaar geletterd.

Aansoeke moet persoonlike inligting, ondervinding, gewaarmerkte afskrifte van CV, ID dokument en kwalifikasie/s bevat. Aansoeke moet na die volgende e-pos adres gestuur word, cv@casidra.co.za.

Sluitingsdatum: 26 February 2024, @12:00. Slegs kortlys kandidate sal gekontak word

Tesame vir Landelike Ontwikkeling.
Mense van omliggende areas sal voorkeur kry

This post expires at 12:00pm on Monday February 26th, 2024

Share this post